punkt Startsiden
punkt Tjenester
punkt Målgruppe
punkt Veileder
punkt Kontakt
punkt Samarbeidspartnere
punkt Gjestebok

 

 

 

Jan Laursens hjemmeside

Klientgruppe

Unge og voksne med ulike grader av utviklingshemming, autisme og andre lærevansker, med bistandsbehov innen:

punkt Grunnleggende ferdigheter
punkt Primære og sekundære ADL ferdigheter
punkt Sosiale ferdigheter
punkt Planlegging, gjennomføring og evaluering av egen hverdag

I tillegg klienter som utviser problematferd:

punkt Selvskading
punkt Angrep rettet mot andre
punkt Angrep rettet mot inventar og utstyr
punkt Seksuelle avvik
punkt Selvstimulering
punkt Tvangspreget atferd og fobier
punkt Alvorlig kriminell atferd

Hvem kan søke bistand?

Tjenesteytere innen kommune, skole, habiliteringstjeneste, psykiatri, statsfinansierte sikringsprosjekt, boliger for tvungen omsorg, helse- og sosialfaglige utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner m.m.

I tillegg kan hjelpeverger, foreldre og andre nærpersoner ta kontakt, denne kontakten anbefales å  skje i overensstemmelse med det ordinære hjelpeapparat.

 

    Butikk

OBS! Unngå toll og avgift: Hold fakturaen under N.kr.200,-

Hilsen Jan